Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelj/ica Kulturnog centra Blato

63ae8dd535459e6ddaa9950601158f8d L

Temeljem članka 17. Statuta BLATSKI FIŽULI – ustanova u kulturi (Službeni glasnik Općine Blato broj 7/19) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove u kulturi Blatski fižuli ravnateljica BLATSKI FIŽULI – ustanova u kulturi raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

VODITELJ/ICA KULTURNOG CENTRA BLATO– 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:

  • VSS humanističkog usmjerenja,
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na računalu,
  • razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  1. životopis sa opisom dosadašnjeg rada;
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice);
  3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome);
  4. potvrda o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO);
  5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Opis poslova i zadataka radnog mjesta te podaci o plaći Voditelja Kulturnog centra Blato definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove u kulturi „Blatski fižuli”, Blato.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: OPĆINA BLATO, „Natječaj za Voditelja Kulturnog centra Blato - BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi”, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Općine Blato.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta),  koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.

Blato, 20. kolovoza 2020.

BLATSKI FIŽULI – ustanova u kulturi
Ivana Sardelić
ravnateljica

 

na vrh članka