Ispiši ovu stranicu

Natječaj za imenovanje ravnatelja Blatski fižuli ustanove u kulturi

  • veličina pisma
Natječaj za imenovanje ravnatelja Blatski fižuli ustanove u kulturi

Temeljem članka 38. stavak 1.,40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 14. stavak 1. podstavak 5., članka 19. i 20. Statuta BLATSKI FIŽULI – ustanova u kulturi (Službeni glasnik Općine Blato broj 7/19), Upravno vijeće ustanove raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja BLATSKI FIŽULI ustanove u kulturi

I. Za ravnatelja BLATSKIH FIŽULA ustanove u kulturi može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i sljedeće uvjete:

1. da je hrvatski državljanin

2. da ima visoku stručnu spremu društveno - humanističkog smjera

3. najmanje četiri godine staža, na istim ili sličnim poslovima

4. aktivno znanje jednog stranog jezika

5. da protiv njega nije pokrenut nikakav kazneni postupak

II. Ravnatelj BLATSKI FIŽULI ustanove u kulturi imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

III. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

1. Životopis sa opisom dosadašnjeg rada

2. Presliku domovnice

3. Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju

5. Prijava obavezno sadržava ime i prezime i adresu podnositelja prijave (natjecatelja), naznaku da se radi o prijavi na natječaj za imenovanje ravnatelja Blatskih fižula ustanove u kulturi, naziv i adresu primatelja.

IV. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaz iz članka 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

V. Prijave na natječaj se podnose u roku petnaest dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Općina Blato, „Natječaj za ravnatelja BLATSKI FIŽULI ustanova u kulturi”, Trg dr. Franje Tuđmana4, 20271 Blato preporučenom pošiljkom ili neposrednom prijavom u pisarnici Općine Blato.

VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. Odluku o imenovanju ravnatelja Blatskih fižula ustanove u kulturi donosi Općinsko vijeće Općine Blato.

VIII. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

IX. Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.

UPRAVNO VIJEĆE BLATSKIH FIŽULA USTANOVE U KULTURI
U ime Upravnog vijeća predsjednik Emil Martinović